Më mirë

Më mirë një mik se një qiflig. ( Kur qiflig ke,miku vete vje )